Sealing Wax Batons

Sealing Wax Batons - Hands Craft Store
Price: $12.50

Sealing Wax Batons - Red or Silver

Long Baton of Wax - Approx 30-34 seals per baton